Islami Aqeedah: By: Abu Zaid Zameer (Hafidahullah) – Roman Urdu


Bachon Ki Deeni Taleem Ke Liye Islami Aaqidah Par 32 Sawaal Jawaab.

(Romanised By: Syed Ibraheem Salafi)


1. ISLAM KE KITNE ARKAAN HAIN?

Islam ke panch arkaan hai✓
1. Is baat ki gawahi deyna ke Allah ke siwa koi ebadat ke layaq nahi aur Muhammad (Sallallahu Aalaihi Wasallam) Allah ke Rasool hain.
2. Namaz qayem karna.
3. Zakaat ada karna.
4. Hajj karna.
5. Ramadhan ke roze rakhna.
[Sahih Muslim]
﹍﹎﹍﹎﹍

2. EMAAN KE KITNE ARKAAN HAI?

Emaan ke che (6) arkaan hai✓
1. Allah par emaan.
2. Farishton par emaan.
3. Allah ki kitabon par emaan.
4. Allah ke Rasoolon par emaan.
5. Aakhirat ke din par emaan.
6. Taqdeer ki bhalayee aur burayee par emaan
[Sahih Muslim]
﹍﹎﹍﹎﹍

3. HUMARA RAB KAUN HAI?

Humara Rab Allah hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Allah tumhara aur tumhare agle tamaam baap dadaon ka Rab hai”
[As Saaffaat: 126]
﹍﹎﹍﹎﹍

4. HUMEIN KIS KI EBADAT KARNI CHAHIYE?

Humein sirf Allah hi ki ebadat karni chahiye✓
Allah Ta’ala ne farmaya : (Esa Aalahis’Salaam ne kaha) Yaqeen mano mera aur tumhara Rab Allah hi hai tum sab us ki ebadat karo, yehi seedhi raah hai”
[Aal Imran: 51]
﹍﹎﹍﹎﹍

5. SAB SE BADA GUNAH KYA HAI?

Shirk sab se bada gunha hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Allah ke sath hargiz shirk na karna, beshak, shirk bada bhari zulm hai”
[Al Luqman: 13]
﹍﹎﹍﹎﹍

6. KYA SHIRK KA GUNAH BAGAIR TAWBA KE MAAF HO SAKTA HAI?

Nahi, shirk bagair tawba ke maaf nahi hoga✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Allah Ta’ala (is gunah ko) hargiz na bakhshega ke us ke sath shareek muqarrar kiya jaye, han, shirk ke alawah (gunah) jis ke chahe maaf farma dega, aur Allah ke sath shirk karne wala bahut door ki gumrahi mein jaa pada”
[An Nisa: 116]
﹍﹎﹍﹎﹍

7. KIS GUNAH SE SAARI NEKIYAN BARBAAD HO JAATI HAIN?

Shirk se saari nekiyan barbaad ho jaati hain✓
Allah Ta’ala ne farmaya : “(Aye Nabi) yaqeenan Aap ki taraf bhi aur Aap se pehle (ke tamaam Nabiyon) ki taraf bhi wahi ki jaa chuki hai ke agar tu ne Shirk kiya to bilashuba tere aamal zaya ho jayenge aur bil-yaqeen tu khasara uthane walon mein se ho jayega”
[Az Zumar: 65]
﹍﹎﹍﹎﹍

8. ZAMEEN O AASMAAN AUR SAARI CHIZON KO KISNE PAIDA KIYA?

Zameen o aasmaan aur saari chizon ko Allah ne paida kiya hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Keh do ke sirf Allah hi tamaam chizon ka khaliq hai, wo akela hai aur zabardast galib hai”
[Ar Raad: 16]
﹍﹎﹍﹎﹍

9. SAJDA KIS KO KARNA CHAHIYE?

Sajda sirf Allah ko karna chahiye✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Aur din raat aur suraj chand bhi (Allah hi ki) nishaniyon mein se hai, tum na suraj ko sajda karo aur na chand ko balke us Allah ko sajda karo jisne in sab ko paida kiya hai agar tum waqai us ki bandagi karte ho”
[Al Fussilat: 37]
﹍﹎﹍﹎﹍

10. DUA KIS SE KARNI CHAHIYE?

Dua sirf Allah hi se karni chahiye✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Tum Allah ko pukaarte raho us ke liye deen ko khalis kar ke”
[Ghafir: 14]
﹍﹎﹍﹎﹍

11. HUMEIN KIS SE MADAD MANGNI CHAHIYE?

Humein sirf Allah se madad mangni chahiye✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “(Aye Allah) hum teri hi ebadat karte hain aur tujh se hi madad chahte hain”
[Al Fatiha: 5]
﹍﹎﹍﹎﹍

12. QURBANI KIS KE LIYE KARNI CHAHIYE?

Qurbani sirf Allah ke liye karna chahiye✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Bas tu apne Rabb ke liye namaz padh aur qurbani kar”
[Al Kausar: 2]
﹍﹎﹍﹎﹍

13. ALLAH KE NAZDEEK MAQBOOL DEEN KAUNSA HAI?

Allah ke nazdeek maqbool deen sirf Islam hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Beshak Allah Ta’ala ke nazdeek (maqbool) deen Islam hi hai”
[Aal e Imran: 19]
﹍﹎﹍﹎﹍

14. KYA ISLAM EK MUKAMMAL DEEN HAI?

Han, Islam ek mukammal deen hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Aaj maine tumhare liye tumhare deen ko kamil kar diya aur apni nemat tum par tamaam kar di aur tumhare liye Islam ke deen hone par razamand ho gaya”
[Al Maidah: 3]
﹍﹎﹍﹎﹍

15. KUFR KYA HAI?

Allah aur uske Rasool ki baat manney se inkaar kar dena kufr hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Keh dijiye! Ke Allah aur (uske) Rasool ki farmanbardari karo, phir agar ye muh pher len to beshak Allah Ta’ala kafiro se muhabbat nahi karta”
[Aal e Imran: 31]
﹍﹎﹍﹎﹍

16. NIFAAQ KYA HAI?

Zubaan se Islam ko manne aur dil se us ka inkaar karne ko nifaaq kehte hai, nifaaq bhi kufr hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Baaz kehte hain ke hum Allah par aur qayamat ke din par emaan rakhte hai, lekin dar haqiqat wo emaan wale nahi hai, wo Allah Ta’ala aur emaan walon ko dhoka dene ki koshish karte hain, lekin darasal wo kudh apne aap hi ko dhoka dey rahe hain magar samahjte nahi”
[Al Baqarah: 9,8]
﹍﹎﹍﹎﹍

17. RASOOL KISE KEHTE HAIN?

Wo nek bande jinhein Allah ne apne deen ka paighaam bhejne ke liye chuna unhein Allah ke Rasool kehte hain, Rasoolon ke paas Allah Ta’ala ki taraf se Farishte aa kar Allah ka paighaam bhejte thaye✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Yaqinan hum ne Apne Rasoolon ko khuli daleelen dey kar bheja aur un ke sath kitaab aur mezaan (tarazu) nazil farmaya taake log adl par qayam rahe”
[Al Hadeed: 25]
﹍﹎﹍﹎﹍

18. SAARE RASOOLON NE KIS CHEEZ KI DAWAT DI?

Saare Rasoolon ne Tawheed ki dawat di✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “(Aye Nabi) Aap se pehle jo bhi Rasool hum ne bheje us ki taraf yehi wahi nazil farmayee ke mere siwa koi mabood-e-bar’haq nahi, lehaza tum sab Meri hi ebadat karo”
[Al Ambiya: 25]
﹍﹎﹍﹎﹍

19. ALLAH KE AAKHRI NABI KAUN HAIN?

Allah ke aakhri Nabi Muhammad Sallallahu Aalaihi Wasallam hain✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “(Logo) Muhammad (Sallallahu Aalaihi Wasallam) tumhare mardon mein se kisi ke baap nahi balke (Aap) Allah Ta’ala ke Rasool hain aur tamaam Nabiyon ke Khatim hai”
[Al Ahzaab: 40]
﹍﹎﹍﹎﹍

20. JO ALLAH AUR USKE RASOOL KI BAAT MAANEY USKO KYA MILEGA?

Jo Allah aur uske Rasool ki baat maaney ussey Jannat milegi✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Aur jo Allah Ta’ala ki aur uske Rasool ki farmanbardari karega use Allah Ta’ala (aisi) Jannaton mein dakhil karega jin ke nichey nehren beh rahi hongi, jin mein woh hamesha rahege aur ye bahut badi kaamyaabi hai”
[An Nisa: 13]
﹍﹎﹍﹎﹍

21. SAHABA KAUN HAIN?

Jin logon ne Nabi Sallallahu Aalaihi Wasallam ko Islam ki halat mein dekha ya Aap ki sohbat ikhtiyaar ki aur maut tak Islam par qayem rahe unhein Nabi ke Sahaba kehte hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Jin logon ne sabqat ki (yani sab se) pehle (emaan laaye) muhajireen mein se bhi aur Ansaar mein se bhi aur jinhon ne bhalayee ke sath un ki pairwi ki Allah un sab se raazi huwa aur wo sab us se raazi huwe aur Allah ne un ke liye aise baghaat muhayya kar rakkhe hain jin ke nichey nehren behti hain, jin mein hamesha rahenge, ye bahut badi kaamyaabi hai”
[At Tawba: 100]
﹍﹎﹍﹎﹍

22. RASOOL AUR SAHABA KE RAASTE SE HATNE KA ANJAAM KYA HAI?

Rasool aur Sahaba ke raaste se hatne ka anjaam gumrahi hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Jo shaks hidayat ke wazeh ho jaane ke baad bhi Allah ke Rasool ke khilaaf kare aur tamaam Momino ki rah chor kar koi aur rah chale, hum use usi ki taraf mod denge jahan wo kudh muda hai aur jahannum mein phenk dengen, aur wo bahut hi bura thikana hai”
[An Nisa: 115]
﹍﹎﹍﹎﹍

23. ALLAH KE WALI KAUN HAIN?

Jin logon ka emaan behat qawi hota hai aur wo bahut nek hote hain unhein Allah Ta’ala apna dost bana leta hai, aise bando ko Allah ka Wali kehte hain, Wali ka martaba Nabi se kam hota hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Yaad rakkho! Allah ke Waliyon par na koi andesha hai aur na wo ghamgeen honge, ye wo log hain jo emaan laaye aur (buraiyo se) parhez karte rahe”
[Younus: 62,63]
﹍﹎﹍﹎﹍

24. ILM HASIL KARNE KA KYA FAIDA HAI?

Allah Ta’ala ne farmaya: “Allah Ta’ala tum mein se un logon ke jo emIlm se insaan sahih aur ghalat mein farq kar sakta hai, Allah Ta’ala ke nazdeek ilm walon ka martaba dosron se ziyada hota hain✓

Allah Ta’ala ne farmaya: “Allah Ta’ala tum mein se un logon ke jo emaan laaye hain aur jo ilm diye gaye hain darjaat buland kar deyga”
[Al Mujadilah: 11]

﹍﹎﹍﹎﹍

25. ILM WALON KI KYA FAZILAT HAI?

Ilm wale zameen par Allah ki Tawheed ke gawah hain, ilm walon ka martaba itna ooncha hai ke Allah Ta’ala ne un ki gawahi ko Apni aur Farishton ki gawahiyon ke sath zikr kiya hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Allah Ta’ala, Farishte aur Ahle Ilm is baat ki gawahi deyte hain ke Allah ke siwa koi mabood nahi, wo adl ko qayem rakhne wala hai, Us galib aur hikmat wale ke siwa koi ebadat ke layeq nahi”
[Aal e Imran: 18]
﹍﹎﹍﹎﹍

26. DOSRON KO DEEN KI DAWAT DEYNE KI KYA FAZILAT HAI?

Dosron ko Deen ki dawat deyna sab se achchi baat hai, is se aamal sikhaney wale ko bhi aamal karne walon ki tarha sawaab milta hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: Aur us se ziyada achchi baat wala kaun hai jo Allah ki taraf bulaye aur (khud bhi) nek kaam kare aur kahe ke main yaqinan Musalmanon mein se hun”
[Al Fussilaat: 33]
﹍﹎﹍﹎﹍

27. HIDAYAT KAUN DEYTA HAI?

Hidayat sirf Allah deyta hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “(Aye Nabi) Aap jise chahe hidayt nahi dey sakte balke Allah Ta’ala hi jise chahe hidayat aata farmata hai. Aur wo hidayth paane walon ko khoob jaanta hai”
[Al Qasas: 56]
﹍﹎﹍﹎﹍

28. HIDAYAT KIS KO MILTI HAI?

Hidayat us ko milti hai jo hidayat ki talash mein ho aur jis ke dil mein hidayat ke manney ka jazba ho✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Keh do ke Allah jise chahta hai gumrah karta hai, aur jo (us ki taraf) ruju hota hai us ko zaroor apni hidayat deyta hai”
[Ar Raad: 27]
﹍﹎﹍﹎﹍

29. KYA MARNE KE BAAD DUBARA ZINDAGI HAI?

Han, marne ke baad dubara zindagi hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Us ke baad phir tum ko yaqinan maut aa jayegi, phir qayamat ke din bilashuba tum sab (dubara zinda kar ke) uthaye jaoge”
[Al Mominoon: 15,16]
﹍﹎﹍﹎﹍

30. QAYAMAT KE DIN KYA HOGA?

Qayamat ke din nek logon ko un ke aamaal ke mutabiq Jannat mein inaam milega aur burayee mein pade rehne walon ko jahannum mein azab diya jayega✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Jin ki tarazu ka palda halka ho gaya ye hain wo log jinhon ne apna nuqsaan aap kar liya jo hamesha ke liye jahannumi honge”
[Al Mominoon: 103]
﹍﹎﹍﹎﹍

31. HUMARA SAB SE BADA DUSHMAN KAUN HAI?

Shaitaan hummara sab se bada dushman hai✓
Allah Ta’ala ne farmaya: “Shaitaan tumhara dushman hai tum bhi use dushman hi samjho wo apne giroh ko is liye bulata hai ke wo sab (us ke sath) jahannumi ho jayen”
[Fatir: 6]
﹍﹎﹍﹎﹍

32. AAKHIRAT KI KAAMYAABI KE LIYE KYA KARNA ZAROORI HAI?

Aakhirat ki kaamyaabi ke liye chaar kaam karna zarori hai✓
1. Emaan laana
2. Nek aamaal karna
3. Ek dosre ko haq ki takeed karna
4. Ek dosre ko sabr ki takeed karna
Allah Ta’ala ne farmaya: “Zamane ki qasam, beshak insaan sarasar nuqsaan mein hai, siwaye un logon ke jo emaan laaye aur nek aamal karte rahe aur (jinho ne) ek dosre ko haq ki wasiyyat ki aur ek dosre ko sabr ki takeed karte rahe”
[Al Asr: 1-3]
﹍﹎﹍﹎﹍

Aye Allah! Hum Sab Ko Deen Ki Sahih Samahj Aata Farma. Aameen.

Source : http://romanquranohadees.com/index.php?threads/islami-aaqaid-par-32-sawaal-jawaab.433/

2 thoughts on “Islami Aqeedah: By: Abu Zaid Zameer (Hafidahullah) – Roman Urdu

  1. Mashallah jazakallah khir sheik allah ap ko aur ilm me izafa de ap k jaisa ham ko b banaye
    allah ap ko duniyan aut aqhirat me achcha badla de

    Like

  2. Masha Allah Roman Urdu is beneficial to. All those who don’t know Urdu …may Allah bless with great reward this duniyaand akhira ..aameen

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close