Lafz ” Madkhali ” KI HaQeeqat


Madkhali

Aaj kal ke Baaz Ikhwani Aur ” Iam Only Muslim Sect ” Jahil Log.. Agar koyi bhi Haqq baat kahta hy chahe wo salafi Alim ho { ya } Koyi Bhi Salafi Daee ho wuse Madhakhli bolke Gaali dete hy.. Lekin Madhkali koyi jamat ya firqa Nahi hy .

A Shaykh Rabee Al Haadi Al Madkhali Aek salafi Alim hy A Jabardast Alim hy Batil ke Radd me Jabardast Kitabe Likhe hy to ab batil Ikwanul-Muslimeen Log radd nahi karsake ab sheikh ke zaat ke mamle me  Hamla karna shuru kardiya Aur Gaali dena shuru kardiya .. Ab Agar koyi Bhi salafi Alim Haqq baat kehdeta hy use “Madkhali” karke Gali dete hy Madhakhli koyi jamat hi nahi….

My Aapko Aek Example deunga … Berelwi aur deobandi log ahle hadees ko Wahabi karke gali dete hy kya wahabi koyi jamat hy duniyah me…????? Loool nahi hy na…. ???

so wahabi gaali hy so madhakhli bhi unke zaat se gaali dete hy madhakhli koyi jamat ya firqa nahi hy… .Duniyah me chahe saudi ho india ho ya indonesia ho ya London ho saab aek hi manhaj hy wo “salafi” hy …  sab salafi Alim log hy Alhamdullilah… lekin Fiqe Masle me baaz jaga Yaktilaf hota hy… A Hoti hi hy…. sahaba ke zamane me yaktilaf tha….

@Note –>> Yaad Rakhiye A sab batil log { Ikhwani & Hizbiyyah & “Iam Only Muslim Sect ” } salafiaon ko Firke me batke badnaam karne ka aek Bada saadish hy…. so beaware from them..

————————-

ULAMA Ne ” Lafz Madkhli ” Bolne ko Mana kiya hy..

1. Term Madkhali By || Shaykh  Al- Allamah Salih Al Fawzan

Link : https://www.youtube.com/watch?v=w_WK9ryn9UE

2. Calling people ‘Madkhalis’ and ‘Jamis’ || Al-‘Allâmah Ubayd al-Jâbirî

Link : https://www.youtube.com/watch?v=W9o7bN5V074

3.  Calling people “Jaamiyoon” and “Madaakhilla” and other nick names/ Shaykh Saalih al – Fawzaan

Link : https://www.youtube.com/watch?v=JnaQjiohsdg

4.. Shaykh Wasiullah Abbas Praises Shaykh Rabee al-Madkhali and criticized the word “Madkhali” By || Sheikh . Wasiullah Abbas

Link : https://www.youtube.com/watch?v=8yzp8VoTyTQ

5. Lafz ” Madkhali ” KI HaQeeqat By | Sheikh. Yasiir Al Jabri

Link : https://www.youtube.com/watch?v=XqpVyy5MT5g

6. MADKHALI lafz ki Haqiqat! – By | Sheikh.Meraj Rabbani

Link : https://www.youtube.com/watch?v=zttcshQXrfo

————————

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close